Algemene voorwaarden

Algemeen

Dewijnzolder.be/webshop is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van De Wijnzolder met maatschappelijke zetel in 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 79, ingeschreven in het RPR Gent onder het nummer 0685.876.805.
De klant kan via deze webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en wijnaccessoires aankopen. De verkoopsovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de online-bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door De Wijnzolder. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Wijnzolder als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door De Wijnzolder. De algemene voorwaarden van De Wijnzolder heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege De Wijnzolder, ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van De Wijnzolder verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.

Betaling

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze website:

  • Bankkaart (Bancontact)
  • Per overschrijving
  • Contant bij levering

Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!

Voorraad

De Wijnzolder behoudt zich het recht voor om bij het wisselen naar een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De Wijnzolder behoudt zich eveneens het recht voor een product niet te leveren wanneer het niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal De Wijnzolder de klant verwittigen in geval de levering vertraging oploopt. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Levering en leveringstijd

De Wijnzolder zal zich inspannen om de na de bestelling afgesproken levertijd te respecteren, maar kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor leveringen die te laat aankomen. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan De Wijnzolder doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, e-mailadres, fax,…) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. Mocht de bestelling niet binnen de 5 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van De Wijnzolder, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. De Wijnzolder is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door De Wijnzolder gedragen. De Wijnzolder verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden. Als dat niet zo is, vermeldt de klant op de afleverbon wat er niet klopt. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.
Bestellingen worden uitgeleverd via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma zoals DHL.

Eigendomsvoorbehoud

De Wijnzolder behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan De Wijnzolder, tel. 0497-573 573 of via mail: info@dewijnzolder.be.

Annulering verkoopsovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. De Wijnzolder verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze gekurkt is of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening, kasticket of factuur en dit tot maximum 2 maanden na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij De Wijnzolder.

Recht op teruggave. Niet goed, geld terug!

De Wijnzolder biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de wijn afgeleverd werd. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door De Wijnzolder, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert De Wijnzolder zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. De Wijnzolder aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:

  • Geopende flessen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
  • Flessen wijn met een rekening, kasticket of factuur ouder dan 2 maanden.
  • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
  • Kelderresten

Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant aan De Wijnzolder bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van De Wijnzolder. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door De Wijnzolder voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via info@dewijnzolder.be.

Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.
Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering  of afhaling  wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij wel degelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Wijnzolder en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. En eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van De Wijnzolder gevestigd is.

Levering aan huis

Indien u gekozen heeft voor “Levering aan huis” zal De Wijnzolder uw bestelling steeds binnen een termijn van 5 werkdagen leveren op het door u ingegeven leveringsadres. De leveringen aan huis gebeuren via onze eigen distributiedienst of via de externe transportfirma DHL.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Aan De Wijnzolder
Rommelsweg 79
9980 Sint-Laureins
info@dewijnzolder.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.